Facebook
Google+
Notes ofert

Aktualności

Prawo pierwokupu przy sprzedaży ziemi rolnej

Opublikowano: 2013-08-21 08:21:05
Tagi: brak
Share |
Zgodnie z ustawą  z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592 z późn.zm.) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu ziemi rolnej.
Agencji przysługuje prawo wejścia w miejsce nabywcy i nabycia nieruchomości za cenę i na warunkach określonych przez strony umowy. Prawo pierwokupu (wykupu) nie przysługuje ANR m.in. w wypadku przeniesienia własności nieruchomości rolnej, w wyniku której następuje powiększenie przez rolnika indywidualnego gospodarstwa rodzinnego do powierzchni nie przekraczającej 300 ha użytków rolnych, przy obrocie nieruchomościami rolnymi pomiędzy osobami bliskimi, a także w wypadku nabycia nieruchomości rolnej przez jej dzierżawcę powiększającego gospodarstwo rodzinne, przy spełnieniu przez niego warunków określonych w ustawie (m.in. wymóg 3-letniego wykonywania umowy).
Gospodarstwem rodzinnym w rozumieniu ustawy jest gospodarstwo rolne w którym łączna powierzchnia użytków rolnych (własność i dzierżawa) nie przekracza 300 ha i które prowadzone jest przez rolnika indywidualnego.
W każdym wypadku nabycia nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną nie spełniającą któregokolwiek z ww. kryteriów rolnika indywidualnego, a także osób prawnych innych niż spółdzielnia produkcji rolnej, Agencji przysługuje prawo pierwokupu lub wykupu.

Agencja Nieruchomości Rolnych jest informowana przez zobowiązanych (sprzedających) lub notariuszy o zamiarze zawarcia umów przenoszących własność nieruchomości rolnych, jeżeli w odniesieniu do tych umów przysługuje jej prawo pierwokupu lub wykupu. Odbywa się to zazwyczaj przez nadesłanie wypisu z aktu notarialnego, przy sprzedaży – warunkowej umowy sprzedaży, przy inny niż sprzedaż nieruchomości przeniesieniu własności – aktu notarialnego z tej umowy. Przekazywane informacje podlegają ocenie przez Agencję (jej oddziały i filie), czy w wypadku danej transakcji uzasadnione jest skorzystanie z przysługujących jej uprawnień. Agencja ma prawo złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu lub wykupu w terminie miesiąca od daty otrzymania stosownej informacji w tym zakresie.
Od 8 lipca 2010 r. zmieniły się zasady funkcjonowania ustawowego pierwokupu nieruchomości rolnych przysługującego ANR i prawo to nie dotyczy gruntów rolnych, których powierzchnia jest mniejsza niż 5 ha.Agent miesiąca

imię i nazwisko: ANWO-nieruchomości telefon: +48 602 258 128;